Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 

Próba uruchomienia sikawki obejmuje wiele jeszcze innych czynności. Należy m.in. zwrócić uwagę na to, czy zachodzi zdolność wytworzenia próżni przy ssaniu na sucho, czy szczelne są takie części jak: korpus, cylindry i tłoki. Należy sprawdzić części sikawki pod względem wytrzymałości na ciśnienie wody. Dźwignię należy podnosić i opuszczać płynnie, na pełny skok tłoków. Jeżeli wszelkie próby uruchomienia sikawki zawiodą, wówczas to należy zdemontować mechanizm sikawkowy i rozłożyć go na czynniki pierwsze. Wszystkie detale i części opisać, ponumerować, a także sfotografować. Czynność ta jest bardzo ważna dla stwierdzenia braków w częściach i elementach składowych istotnych dla działania mechanizmu sikawkowego.Przed sfotografowaniem poszczególnych części mechanizmu należy sporządzić dokumentację fotograficzną całego obiektu. Fotografujemy obiekt od ogółu do szczegółu. Dokumentacja fotograficzna jest bardzo istotna, bo na jej podstawie będzie można później stworzyć dokumentację techniczno-ruchową dla tego konkretnego obiektu.

 

Na fotografii obrazy zaworu grzybkowego i jego elementów składowych do sikawki konnej firmy L. Tidow znajdujących się w zbiorach CMP. Elementy składowe w ramach prowadzonej kwerendy i analizy porównawczej, posłużyły jako wzór do stwierdzenia braku w innym mechanizmie tej samej firmy i konstrukcji. Można było to ustalić m.in. na podstawie dokumentacji fotograficznej. Zawory tego typu wyrabiano z żelaza, ołowiu lub mosiądzu, na zewnątrz zaś otoczone były również warstwą gumy. Współcześnie w przypadku braku podobnego elementu renowacja dopuszcza wytoczenie nowych zgodnie z dawnym wzorem i zamontowaniem ich do zespołu mechanizmu.W przypadku renowacji dopuszcza się rekonstrukcję, ale tylko pod tym warunkiem, iż pozostawilibyśmy możliwość odróżnienia i identyfikacji elementów dodanych do zabytkowej tkanki, a także względne ich usunięcie w przyszłości.

 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

28 stycznia 2023
To trzeci post blogowy z cyklu  true crime, który treścią nawiązuje do zajawek: „Strażak morduje wystrzałem z rewolweru” i „Strażak
26 stycznia 2023
Na archiwalnej fotografii - żołnierze z reprezentacyjnego pododdziału  kawalerii WP obsługujący pompę strażacką podczas ćwiczeń z ochrony przeciwpożarowej. Autor dokumentu:
24 stycznia 2023
— Wzywamy wszystkich do zabezpieczenia przed pożarami obiektów gospodarczych, a zapomnieliśmy o swojej strażnicy.  Rysunek humorystyczny aut. B. Wichrowskiego opublikowany

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

Jak mamy uruchomić naszą zabytkową sikawkę?

 

Sikawki na podwoziu dwu i czterokołowym a także przenośne, ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową podlegają prawnej ochronie. Są zabytkami techniki i pełnią rolę kulturotwórczą w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego gdy np. aktywizują społeczność podczas zawodów sikawek konnych, festynów strażackich, obchodów dni jubileuszowych lub też kiedy eksponowane są przed remizami jako forma popularyzacji historii straży i regionu.

 

Danuta Janakiewicz-Oleksy

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

 

Podstawowe czynności w celu naprawy i użytkowania ww. sprzętu gaśniczego, to jedno z głównych pytań na jakie bardzo często odpowiadam przy pisaniu opinii, prowadzeniu kwerend i opracowywaniu kart zabytku ruchomego w celu jego identyfikacji i dokumentacji.


Przy badaniu technicznym, sikawkę należy ustawić na równym i twardym podłożu i jak najbliżej źródła wody. Mechanizm sikawkowy przesmarować i naoliwić, a także dobrze podłączyć linię ssawną. Trzaskania i przerywania prądu wody mogą świadczyć o usterkach po stronie ssawnej. Należy wówczas dokręcić łączniki, sprawdzić uszczelki oraz zanurzenie smoka ssawnego. Gdyby nastąpił słaby prąd wody przy dużym oporze tłoków w linii tłocznej mogłoby to oznaczać, że zatkane są zawory, które wówczas należy oczyścić.

01 maja 2021

AKTUALNOŚCI